SDH Svatoslav

"Požární sport je netypická činnost, po které se nechodí do důchodu z toho důvodu, že má člověk dojebané klouby, ale játra."

Historie sboru Svatoslav


Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů ve Svatoslavi byl založen v roce 1906 po vzoru jiných obcí a měst jako sdružení občanů, jejichž cílem byla ochrana života a majetku svých bližních spoluobčanů při požárech a jiných živelných pohromách, což je vlastně posláním sboru dodnes. Brzy po založení sboru byla z prostředků obecního úřadu, hasičského sboru a sbírek občanů pořízena potahová ruční stříkačka, která se ale bohužel nezachovala.

Teprve v roce 1909 byla postavena stávající hasičská zbrojnice za finanční obnos 2 200K. Budova od té doby obci sloužila až do roku 1974, kdy došlo k její demolici, tedy asi 67 let. Po demolici zbrojnice byla postavena v letech 1974 – 1976 na témže místě víceúčelová budova, kde je hasičská zbrojnice také umístěna.

V roce 1938 byla zakoupena motorová stříkačka DPS – 16 od firmy Jan Chotěbor. Stříkačka je stále udržována v provozuschopném stavu dodnes. Při sportovní soutěži v roce 1958 zajistila svatoslavským požárníkům postup do okresního kola v Tasově, kde se umístili na III. místě. Stříkačka se vystavuje při různých výročích sboru.

Doba protektorátu přinesla zákaz politických stran a zájmových organizací. SDH sice zakázán nebyl, ale nastala pro něj přísná opatření. Sbory podléhaly ve všem starostům obcí. Hasičská služba byla na základě nařizovacího a jmenovacího systému. 1.11.1939 byly vydány nové směrnice pro hasičstvo, které se musely bez připomínek „jednohlasně“ schválit. Povolena byla jen hasičská cvičení, neboť protektorátní orgány žádaly na sborech jejich připravenost při ochraně majetku. Plnily se jen povinnosti vyplývající z členství. Kulturní a společenský život byl utlumen. Po osvobození v roce 1945 zůstala nadále činnost svatoslavského sboru slabá, žádné nadšení pro práci ve sboru tu nebylo. Teprve někdy v padesátých letech došlo víceméně k znovuzaložení sboru. Staří členové odešli a nastoupila mladá generace, plná energie a elánu. Od té doby se začal sbor znovu prosazovat do společenského dění v obci a postupně dával o sobě vědět.

V roce 1951 došlo k vnitřní přestavbě organizace dobrovolného hasičstva. Svatoslav tvoří okrsek č. 18, kam patří tyto sbory: Svatoslav, Benetice, Bochovice, Horní Vilémovice, Čechtín. Toto rozdělení okrsků fungovalo až do roku 1980. Od tohoto roku došlo k reorganizaci a k rozšíření okrsku přičleněním dalších vesnic. Okrsek byl pak v tomto složení: Svatoslav, Benetice, Bochovice, Horní Vilémovice, Čechtín, Červená Lhota, Číhalín, Kouty, Chlum, Radošov, Horní Smrčné. V roce 1990 po politických změnách došlo opět k návratu k původní podobě okrsku složeného z pěti sborů. Do roku 1970 byl velitelem okrsku Jiří Vochyán st. a od roku 1970 do roku 1997 vykonával funkci starosty. Od roku 1979 do roku 1999 vykonával funkci velitele okrsku Josef Cejpek. Od roku 1997 do dnešních dnů je starostou okrsku Jiří Vochyán ml.

         V letech 1974 – 1975 byl na místě původní zbrojnice postavena nová budova s víceúčelovým použitím a zde je i požární zbrojnice. V roce 1976 byla pořízena nová stříkačka PPS 12. S tímto strojem dosahovala družstva velkých úspěchů. Dále byl zakoupen starší automobil ROBUR, který původně sloužil potřebám pohřební služby v letech 1978 – 1979 a svépomocí byl přestavěn na vozidlo pro přepravu osob a požární techniky. V roce 1984 byla sboru přidělena automobilová cisterna CAS 25. V roce 1992 byla svépomocí postavena soutěžní stříkačka.


Zasloužilý hasič

        V řadách členů Sboru dobrovolných hasičů ve Svatoslavi jsou nositelé těchto vyznamenání:

21 členů: Medaile za příkladnou práci
12 členů: Medaile za zásluhy
1 člen:   Medaile za mimořádné zásluhy
5 členů:  Odznak sv. Floriána
1 člen:   Řád sv. Floriána
1 člen:   Zasloužilý hasič

        Nemá každý sbor ve svých řadách nositele nejvyššího hasičského vyznamenání „Zasloužilý hasič“. Svatoslavský sbor ale takového člena má. Nositelem tohoto nejvyššího vyznamenání je pan Jiří Vochyán st.

      Nahlédněme trochu do „hasičského života“ tohoto člena, který prakticky celý život zasvětil hasičskému poslání a jeho myšlence. Pan Jiří Vochyán st. se narodil 14.9.1934 ve Svatoslavi č.p. 1 v zemědělské rodině a také celý svůj život v zemědělství pracoval. Do řad v dobrovolném požárním sboru ve Svatoslavi se zapojil v roce 1950 jako řádový člen. Postupně zastával ve sboru funkci velitele a starosty až do roku 1995. za svoji obětavou a příkladnou práci získal během let řadu čestných uznání a vyznamenání, až po ty nejvyšší. Jeho činnost nekončila na úrovni sboru. Dlouhá léta působil jako velitel na okrsku a později více než 25 let jako starosta. V letech 1978 – 1981 dálkově vystudoval hasičskou školu v Bílých Poličanech. Jako rozhodčí I. třídy se zúčastnil mezinárodní soutěže CTIP (mistrovství Evropy) v Brně v roce 1976. Zastupoval hasiče i v krajských funkcích. Byl členem štábu výcviku v letech 1970 – 1980, členem předsednictva okresního výboru v letech 1980 – 1994, členem komise rozhodčích okresního výboru, členem komise mládeže krajského výboru. V obci se zasloužil o vznik soutěžních družstev mužů, žáků, žen a dorostenek. Přispěl ve velké míře k dosažení vysoké úspěšnosti sboru při zásazích u požárů.


Družstvo mužů a žen, úspěchy

Na sklonku šedesátých let dochází k významnému oživení činnosti sboru založením družstva mladých požárníků a postupně i družstva mužů a žen, kteří se postarali o zviditelnění sboru nejen v okrese Třebíč, ale i v jiných oblastech republiky.

        Družstvo mužů bylo založeno v roce 1974 a mezi první zakladatele patřili: Josef Cejpek, Jiří Jedoun, Jindřich Jenerál, Ladislav Mikuláš, František Dočekal, Miroslav Čech, Josef Jura, Stanislav Tvarůžek.

        Družstvo žen bylo založeno v roce 1976 a mezi první zakladatelky patřily: Eva Cejpková, Marie Klímová st., Anděla Chlubnová, Marie Tvarůžková, Jana Novotná, Marie Klímová ml., Marie Kafková, Vlasta Tvarůžková, Věra Vochyánová, Anna Kotrbová, Marie Dočekalová, Anna Pejchalová, Zdeňka Jurová, Anna Cejpková, Věra Kotrbová

Pohárové soutěže SDH Svatoslav
1. ročník 1995:  3. místo (Sabrodt 5. místo)
3. ročník 1997:  6. místo
4. ročník 1998: 10. místo
5. ročník 1999:  2. místo
7. ročník 2001:  5. místo
9. ročník 2003:  7. místo
10. ročník 2004: 12. místo

Soutěže – nejlepší výsledky

Muži:

Výsledky v okresním kole
– 1976 v Trnavě: 4. místo
- 1977 v Třebíč: 1. místo
- 1979 v Čechtíně: 2. místo
- 1982 v Nových Syrovicích: 1. místo
- 1983 v Březolupech: 5. místo
- 1984 v Jemnici: 3. místo

 V soutěžích v Rýmařově, okr. Bruntál, z 80 družstev z celé republiky se umístilo družstvo Svatoslav:
- v roce 1980 na 9. místě
- v roce 1983 na 1. místě
- v roce 1984 na 16. místě

        V letech 1983 – 1986 při soutěžích v jihočeské Kaplici, okres České Budějovice, soutěžilo 50 družstev. Zde se umístilo družstvo několikrát na 1. místě. Byla to vlastně velmi úspěšná léta v historii hasičského sboru Svatoslav.

          Od roku 1984 měl svatoslavský sbor družbu s hasičským sborem z Německa, a to z města Sabrodtu. Návštěvy se uskutečňovaly každý rok střídavě a u příležitosti každé návštěvy probíhaly i tradiční soutěže.

Ženy:

         Také družstvo žen si vedlo při soutěžích velmi úspěšně. V letech 1977 – 1982 vítězilo v okresních kolech, kde získalo I. místo a putovní pohár okresu Třebíč.

        V nejnáročnější soutěži – memoriálu Jana Suka v Rýmařově se umístilo v roce 1980 na I. místě a v roce 1984 na III. místě. V krajském kole v roce 1983 se umístily na II. místě. Další léta to byly soutěže v Kaplici, Havraníky – okr. Znojmo, Dolní Loučky – okr. Žďár nad Sázavou, Radíkov – okr. Opava, Kuřim – okr. Brno venkov. Nejúspěšnější pro ženy byl rok 1983 – 1984.

          V rozmezí let 1990 – 2000 se svatoslavskému sboru příliš nedařilo při umísťování v hasičských sportovních soutěžích.


Žákovské požární družstvo

    Pojednáváme-li o historii hasičského sboru, nesmíme opomenout zahrnout sem také činnost těch nejmladších hasičů, kteří utvořili z podnětu místního svazu požární ochrany v obci žákovské požární družstvo, které bylo založeno v roce 1971 a jeho souvislá činnost trvala prakticky až do roku 1989, tedy 18 roků.

        Prvním vedoucím žákovského požárního družstva byl Stanislav Dočekal, později také Eva Dobrovolná. Byl prováděn základní hasičský výcvik a konaly se různé soutěže. Během celé doby svého trvání se družstvo zapojilo do celostátní požárnické soutěže s názvem PLAMEN. Zde museli žáci prokázat nejen teoretické znalosti z oblasti požární ochrany, ale i praktickou činnost, která byla spojena s různými brannými prvky. Na soutěže jezdilo družstvo ve většině případů mimo obec Svatoslav, mívalo pěkné umístění a několikrát také získalo I. a II. místo. Soutěže se konaly v těchto obcích: Hrotovice, Kněžice, Petrovice, Čechtín, Myslibořice, Třebíč – Poušov, Biskupice.

          Prvními členy družstva v roce 1971 byli: Miroslav Běhounek, Libor Cejpek, Zdeněk Vidlák, Josef Kotrba, Miroslav Vochyán, Karel Zmeškal, Petr Kachyňa, Zdeněk Jura, Pavlína Vidláková, Iveta Cejpková, Leoš Simonides, Oldřich Vidlák, Radomír Vochyán, Marta Jirovská, Jaroslava Zmeškalová, Dagmar Kratochvílová, Zdena Veselá, Anna Kotrbová, Miloslav Hladký.

        V letech 1981 – 1985 se v družstvu vystřídal: Ivo Kratochvíl, Miroslav Vochyán, Josef Kotrba, Karel Zmeškal, Zdeněk Jura, Zdeněk Vidlk, Dagmar Kratochvílová, Jana Havlová, Pavlína Vidláková, Leoš Simonides, Marcela Simonidesová, Zdeněk Pejchal, Aleš Dočekal, Radek Dočekal, Lubomír Jura, Hana Vaníčková, Vlasta Tvarůžková, Dagmar Jurová, Markéta Vidláková, Martina Pejchalová, Marta Jirovská.

        V letech 1985 – 1989 se v družstvu vystřídali: Leoš Simonides, Zdeněk Pejchal, Martina Pejchalová, Lubomír Jura, Dagmar Jurová, Hana Vaníčková, Markéta Vidláková, Radek Dočekal, Aleš Dočekal, Miloslav Tvarůžek, Vlasta Tvarůžková, Eva Dočekalová, Milena Vaníčková, Eva Přinosilová, Pavel Caha, Stanislav Přinosil, Petra Přinosilová, Lenka Tvarůžková, Stanislav Jenerál.

 
          Nesmíme také zapomenout, že v roce 1982 soutěžil i kolektiv děvčat ve složení: Anna Kotrbová, Alena Dočekalová, Marie Čechová, Marta Jirovská, Jaroslava  Zmeškalová, Marie Kratochvílová. Ve II. kole soutěže v Petrovicích 6.6.1982 obsadilo družstvo děvčat I. místo a děvčata se stala přebornicemi okresu.

 
        Kromě požárnické činnosti, která byla hlavní náplní práce žákovského družstva, se zapojovali žáci do různých branných závodů a cvičení organizovaných v obci organizací Svazarm, nebo přímo požárním útvarem. Mnoho chlapců získalo odznak odbornosti „Mladý požárník“. Dále to byly různé kulturně-výchovné akce, jako např. okrskové soutěže žákovských požárních družstev, besedy k ochraně přírody, mikulášské večery, výlety do okolí, dětské karnevaly, fotbalové a hokejové zápasy, zimní krmení zvěře, instruktážní nácviky první pomoci. Rádi se zapojovali do obecně prospěšných prací – sběr lesních plodů pro zimní krmení zvěře, brigádnická činnost při úklidu obce a opravě klubovny.

        Žákovským požárním družstvem za dobu svého působení prošla pěkná řádka svatoslavské mládeže, ze které tak byl vychován nový hasičský dorost. V dnešních dnech z nich mnoho pracuje ve sboru dobrovolných hasičů v obci.


SOUČASNOST

       V roce 2003 se začalo formovat nové družstvo mužů, které se účastní i v současnosti soutěží okresní ligy.

V roce 2007 bylo vytvořeno i družstvo žen a žáků.


ZDROJ: Oldřich Hnízdil: Svatoslav, historie, současnost   -  upravenoNěkolik fotografií:

Miroslav Čech obsadil 1. místo v okresním kole v jednotlivcích - Čechtín 1981 Miroslav Čech obsadil 1. místo v okresním kole v jednotlivcích - Čechtín 1981


RÝMAŘOV u Olomouce (1983) - zúčastnilo se 80 družstev, Svatoslav obsadila 1. místo a vyhrála pohár vysoký 1,1 m; Eva Cejpková, Jiří Hladký, Jiří Vochyán, Miroslav Dočekal, Josef Cejpek, Jiří Jedoun, František Dočekal, Ladislav Mikuláš, Miroslav Čech, Josef Jura, Jindřich Jenerál

Horní řada: František Dočekal, Miroslav Běhounek, Marta Jirovská, Miroslav Čech, Alena Dočekalová, Josef Cejpek, Jaroslava Zmeškalová, Pavel Běhounek. Dolní řada: Ladislav Mikuláš, Josef Jedoun, Eva Dobrovolná, Marie Čechová, Anna Kotrbová, Eva Cejpková. Ležící: Miroslav Čech, Marie Kratochvílová
 
poslední aktualizace: 11.8.2011; stránky optimalizovány pro Mozilla Firefox